Day: June 1, 2021

5 เหตุผลที่เรานั้นไม่ควรเลือกการขนส่ง “เพียงแค่ค่าบริการขนส่ง”5 เหตุผลที่เรานั้นไม่ควรเลือกการขนส่ง “เพียงแค่ค่าบริการขนส่ง”

เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะเคยใช้บริการในการขนส่งต่าง ๆ และ หลาย ๆ คนนั้นอาจจะมองว่าในการจนส่งนั้นหลายคนนั้นมองว่ามีค่าบริการที่แตกต่างกันดังนั้นในเรี่องของราคานั้นการเลือกราคาที่ถูกกว่าเพราะคิดว่าไม่มีความแตกต่างกัน จึงเลือกค่าบริการขนส่ง ที่ถูกกว่าไว้ก่อน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ 5 เหตุผลที่เรานั้นไม่ควรเลือกการขนส่ง “เพียงแค่ค่าบริการขนส่ง” มาตรฐานที่แตกต่างทำให้ค่าบริการขนส่งแตกต่างกัน อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “ค่าบริการขนส่ง” นั้นถ้าหากว่ามีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่ บางทีก็อาจจะมีราคาที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันดังนั้นอย่ามองว่าถึงแม้ราคาจะแตกต่างกัน และ มาตรฐานจะเท่ากันนะครับ แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าค่าบริการที่ถูก ...

คลินิกตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ต้องตรวจอะไรบ้างตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ต้องตรวจอะไรบ้าง

ในการก่อนที่เราจะเริ่มเข้าทำงานนั้นทุกบริษัทนั้นจะมีกฎ และ กติกาเหมือนกัน ที่ไม่ว่าบริษัทไหนก็จะต้องมีการกฎข้อนี้บังคังไว้ด้วยนั้นคือในเรื่องของ การเริ่มต้น ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ซึ่งทุกบริษัทนั้นจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานเสมอ   ซึ่งแน่นอนว่าเพื่อความปลอดภัย และ ประโยชน์ของบริษัทต่าง ๆ เองนั้นการตรวจสุขภาพนั้นจึงถือเป้นเรื่องสำคัญอย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดเรื่องของ การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงานนั้นเราจะตรวจอะไรบ้างมาลองดุกันดีกว่านะครับ   ตรวจสุขภาพทั่วไป  อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “สุขภาพทั่วไป”  นั้นะจะเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบการมองเห็น การได้ยิน ...