Delicious Decisions Lifestyle ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ต้องตรวจอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ต้องตรวจอะไรบ้าง


คลินิกตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ในการก่อนที่เราจะเริ่มเข้าทำงานนั้นทุกบริษัทนั้นจะมีกฎ และ กติกาเหมือนกัน ที่ไม่ว่าบริษัทไหนก็จะต้องมีการกฎข้อนี้บังคังไว้ด้วยนั้นคือในเรื่องของ การเริ่มต้น ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ซึ่งทุกบริษัทนั้นจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานเสมอ   ซึ่งแน่นอนว่าเพื่อความปลอดภัย และ ประโยชน์ของบริษัทต่าง ๆ เองนั้นการตรวจสุขภาพนั้นจึงถือเป้นเรื่องสำคัญอย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดเรื่องของ การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงานนั้นเราจะตรวจอะไรบ้างมาลองดุกันดีกว่านะครับ  

ตรวจสุขภาพทั่วไป 

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “สุขภาพทั่วไป”  นั้นะจะเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบการมองเห็น การได้ยิน การหายใจ ระบบการทำงานอื่น ๆ ที่เป็นการทำงานทั่วไป เพื่อยืนยันว่าร่างกายของเรานั้นไม่ได้มีอะไรผิดปกติ และทำให้การตรวจร่างกายในส่วนอื่น ๆ นั้นเริ่มไปต่อนั้นเอง  

การตรวจหาสารเสพติด  

เมื่อเราเริ่มตรวจร่างกายเสร็จแล้วในส่วนต่อมานั้นเราจะเริ่มถึงการหาตรวจสารเสพติดต่าง ๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนการตรวจเกือบจะทุกโรงงาน และ เกือบจะทุกบริษัทนั้นจะต้องการตรวจหาสารเสพติด เพื่อให้บริษัทนั้นจะต้องการพนักงานที่มีมาตรฐาน และ ไม่มีการติดสารเสพติด  เพื่อมาตรฐานของโรงงาน และ บริษัทต่าง ๆ นั้นการตรวจหาสารเสพติดนั้นสำคัญอย่างมากนะครับ  

เอกซเรย์ปอด 

อีกหนึ่งการตรวจสุขภาพนั้น ที่เรานั้นจะต้องตรวจเกือบจะทุกโรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัทต่าง ๆ นั้นจะต้องมีการเอกซเรย์ปอดเสมอ เพื่อทำให้การตรวจสุขภาพนั้นจะต้องมีปอดที่ความปกติ ไม่ผิดปกติ  เพราะว่าบางครั้งนั้นโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดนั้นจะการทำงานที่อาจจะส่งผลต่อการทำงานของปอดเราด้วยนะครับ ดังนั้นในเรื่องของการตรวจสุขภาพปอดนั้นก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  

ตรวจการมองเห็น ตาบอดสีหรือไม่  

บางครั้งในการตรวจสอบนั้น อีกหนึ่งสิ่งที่เกือบจะทุกโรงงานอุตสาหกรรม และ เกือบจะทุกบริษัทนั้นจะมีการตรวจร่างกาย และ ตรวจสอบการมองเห็นเองด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานที่ตาบอดสีนั้นเข้ามารับการทำงานนะครับ เพราะว่าบางครั้งนั้นการการมองเห็น และ ในเรื่องของ อาการตาบอดสีนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ  เพราะว่าบางโรงงานนั้นจะมีการมองเห็นสีนั้นสำคัญต่อการทำงานอย่างมากนะครับ  

ตรวจเชื้อต่าง ๆ เช่น HIV  ไวรัสต่าง ๆ  

อีกหนึ่งการตรวจสอบที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของการตรวจสอบ เชื้อไวรัส ๆ ต่างเช่น HIV ไวรัสตับอักเสบต่าง ๆ นั้นสำคัญอย่างมาก เพราะว่าจะช่วยให้การตรวจสอบนั้นง่ายขึ้นอย่างมาก และ ทุกบริษัทนั้นจะมีการตรวจสอบ ไวรัวต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย ของบริษัท และ ในเรื่องของ ส่วนรวมนะครับ  

ดังนั้นจะเห็นว่าในการตรวจสุขภาพนั้นค่อนข้างสำคัญอย่างมาก เพราะว่าบางบริษัทนั้นจะมีการตรวจสุขภาพในเรื่องอื่น ๆ ด้วยนะครับ เพราะว่าเพื่อให้บริษัทนั้นเป็นไปตามาตรฐานของความปลอดภัยดังนั้นในเรื่องของการตรวจสุขภาพนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่ทุกบริษัทนั้นจะให้ความสำคัญ และไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับเพื่อทำให้เรื่องของความปลอดดภัยนั้นมีมากขึ้นนะครับ ดังนั้นก่อนที่จะเลือกเข้าทำงานนั้นการมองหาคลินิกตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน นั้นควรเบือกมองหาคลินิกที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.